Servicevoorwaarden

INLEIDING

Het gebruik van de Website is onderhevig aan de volledige en volkomen aanvaarding van de hieronder vermelde algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, waardoor de gebruiker van de Website wordt verzocht ze regelmatig te raadplegen.

De Website is doorgaans te allen tijde toegankelijk voor de gebruiker. JAPAN EXPERIENCE kan nu en dan de Website onderbreken om redenen van technisch onderhoud en laatstgenoemde zal in dat geval alles in het werk stellen om de datum en het uur van de onderbreking van tevoren mee te delen aan de gebruiker.

 

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE WEBSITE

Het doel van de Website bestaat erin de gebruiker informatie te verschaffen met betrekking tot de door de vennootschap Japan Experience aangeboden dienstverlening en in het algemeen thematische informatie met betrekking tot Japan.

De Website is bijgevolg het preferente platform voor de gebruiker om bestellingen te plaatsen bij Japan Experience. In dit geval wordt de gebruiker eveneens verzocht kennis te nemen van de Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen de klant en JAPAN EXPERIENCE.

 

CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP DE TECHNISCHE GEGEVENS

De vereiste minimum configuratie voor toegang tot de Website is de volgende:

  • Browsers: Firefox 24, IE 11, Chrome 30
  • Schermen: mobiel 320x480, tablet 800x480, PC 1280x800

De gebruiker van de Website verbindt zich ertoe de Website te openen op apparatuur dievoldoet aan de hierboven vermelde configuratievoorwaarden en geen virussen bevat.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

De naam “JAPAN EXPERIENCE”, de logo’s, slogans en gedeponeerde of andere handelsmerken die op deze website voorkomen, zijn de exclusieve eigendom van Dhr. Thierry Maincent. Enig gebruik, reproductie en/of wijziging ervan zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de vennootschap JAPAN EXPERIENCE kan vervalsing inhouden uit hoofde van artikel L. 335-2 en volgende van het Wetboek Intellectuele Eigendom waarvoor de vervalser burger- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

De presentatie en de inhoud van de Website vormen samen een werk dat beschermd is door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom, waarvan JAPAN EXPERIENCE de eigenaar is. Enige volledige of gedeeltelijke reproductie en/of weergave ervan is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van JAPAN EXPERIENCE.

De ontwerpen, foto’s, afbeeldingen, teksten, audio- en videomateriaal en andere documenten die op de Website voorkomen, zijn onderhevig aan rechten van industriële en intellectuele eigendom en afhankelijk van het geval de eigendom van JAPAN EXPERIENCE of van derden die JAPAN EXPERIENCE beperkte toestemming hebben gegeven om deze te gebruiken.

In die zin is enige volledige of gedeeltelijke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of wijziging ervan of overdracht naar een andere website verboden.

Als u bijkomende informatie over de houders van rechten wenst, verzoeken we u de pagina “Credits” van de Website te raadplegen.

 

PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

Met het oog op de exploitatie van de Website moet JAPAN EXPERIENCE bepaalde persoonsgegevens van de gebruiker verzamelen.

De aldus verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor JAPAN EXPERIENCE, eveneens de verwerkingsverantwoordelijke ervan.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Voor meer informatie met betrekking tot de door JAPAN EXPERIENCE verzamelde gegevens en haar vertrouwelijkheidsbeleid, wordt de gebruiker verzocht de specifieke pagina over gegevensbescherming op de Website te raadplegen.

Voorts kunnen wanneer de gebruiker op de Website browset cookies op zijn computer worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie met betrekking tot de door JAPAN EXPERIENCE gebruikte cookies en om de voorkeuren ter zake in te stellen, wordt de gebruiker verzocht de specifieke pagina over cookies op de Website te raadplegen.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

JAPAN EXPERIENCE stelt alles in het werk om op de Website zo nauwkeurig mogelijke informatie te verschaffen. Niettemin kan JAPAN EXPERIENCE niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de bijwerking, hetzij door laatstgenoemde hetzij door derde partners die laatstgenoemde deze informatie verschaffen.

JAPAN EXPERIENCE behoudt zich het recht voor de inhoud van de Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en te allen tijde alle of een deel van de functies van de Website te onderbreken of op te schorten. JAPAN EXPERIENCE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze wijzigingen en onderbrekingen.

De gebruiker is ten aanzien van JAPAN EXPERIENCE en/of derden aansprakelijk voor enig materieel en/of immaterieel, rechtstreeks of middellijk nadeel van welke aard dan ook, veroorzaakt door de gebruiker en/of de door hem aangestelde personen naar aanleiding van het gebruik van de Website in strijd met de onderhavige voorwaarden. De gebruiker vrijwaart JAPAN EXPERIENCE en de moederonderneming, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, werknemers en partners ervan tegen enige vordering, klacht en/of verhaal van welke aard dan ook naar aanleiding van enige schending van deze bepalingen.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Enig geschil dat zich voordoet, met name met betrekking tot de toepassing, uitvoering, interpretatie en/of geldigheid van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website en/of de aangeboden diensten en dat niet in der minne wordt geschikt, is onderhevig aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn de enige met exclusieve rechtsbevoegdheid.