Servicevoorwaarden

INLEIDING

Het gebruik van de Website is onderhevig aan de volledige en volkomen aanvaarding van de hieronder vermelde algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, waardoor de gebruiker van de Website wordt verzocht ze regelmatig te raadplegen.De Website is doorgaans te allen tijde toegankelijk voor de gebruiker. JAPAN EXPERIENCE kan nu en dan de Website onderbreken om redenen van technisch onderhoud en laatstgenoemde zal in dat geval alles in het werk stellen om de datum en het uur van de onderbreking van tevoren mee te delen aan de gebruiker.

 

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE WEBSITE

Het doel van de Website bestaat erin de gebruiker informatie te verschaffen met betrekking tot de door de vennootschap Japan Experience aangeboden dienstverlening en in het algemeen thematische informatie met betrekking tot Japan.De Website is bijgevolg het preferente platform voor de gebruiker om bestellingen te plaatsen bij Japan Experience. In dit geval wordt de gebruiker eveneens verzocht kennis te nemen van de Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen de klant en JAPAN EXPERIENCE.

 

CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP DE TECHNISCHE GEGEVENS

De vereiste minimum configuratie voor toegang tot de Website is de volgende:

  • Browsers: Firefox 24, IE 11, Chrome 30
  • Schermen: mobiel 320x480, tablet 800x480, PC 1280x800

De gebruiker van de Website verbindt zich ertoe de Website te openen op apparatuur dievoldoet aan de hierboven vermelde configuratievoorwaarden en geen virussen bevat.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

De naam “JAPAN EXPERIENCE”, de logo’s, slogans en gedeponeerde of andere handelsmerken die op deze website voorkomen, zijn de exclusieve eigendom van Dhr. Thierry Maincent. Enig gebruik, reproductie en/of wijziging ervan zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de vennootschap JAPAN EXPERIENCE kan vervalsing inhouden uit hoofde van artikel L. 335-2 en volgende van het Wetboek Intellectuele Eigendom waarvoor de vervalser burger- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.De presentatie en de inhoud van de Website vormen samen een werk dat beschermd is door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom, waarvan JAPAN EXPERIENCE de eigenaar is. Enige volledige of gedeeltelijke reproductie en/of weergave ervan is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van JAPAN EXPERIENCE.De ontwerpen, foto’s, afbeeldingen, teksten, audio- en videomateriaal en andere documenten die op de Website voorkomen, zijn onderhevig aan rechten van industriële en intellectuele eigendom en afhankelijk van het geval de eigendom van JAPAN EXPERIENCE of van derden die JAPAN EXPERIENCE beperkte toestemming hebben gegeven om deze te gebruiken.In die zin is enige volledige of gedeeltelijke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of wijziging ervan of overdracht naar een andere website verboden.Als u bijkomende informatie over de houders van rechten wenst, verzoeken we u de pagina “Credits” van de Website te raadplegen.

 

PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

Met het oog op de exploitatie van de Website moet JAPAN EXPERIENCE bepaalde persoonsgegevens van de gebruiker verzamelen.De aldus verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor JAPAN EXPERIENCE, eveneens de verwerkingsverantwoordelijke ervan.Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).Voor meer informatie met betrekking tot de door JAPAN EXPERIENCE verzamelde gegevens en haar vertrouwelijkheidsbeleid, wordt de gebruiker verzocht de specifieke pagina over gegevensbescherming op de Website te raadplegen.Voorts kunnen wanneer de gebruiker op de Website browset cookies op zijn computer worden geïnstalleerd.Voor meer informatie met betrekking tot de door JAPAN EXPERIENCE gebruikte cookies en om de voorkeuren ter zake in te stellen, wordt de gebruiker verzocht de specifieke pagina over cookies op de Website te raadplegen.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

JAPAN EXPERIENCE stelt alles in het werk om op de Website zo nauwkeurig mogelijke informatie te verschaffen. Niettemin kan JAPAN EXPERIENCE niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de bijwerking, hetzij door laatstgenoemde hetzij door derde partners die laatstgenoemde deze informatie verschaffen.JAPAN EXPERIENCE behoudt zich het recht voor de inhoud van de Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en te allen tijde alle of een deel van de functies van de Website te onderbreken of op te schorten. JAPAN EXPERIENCE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze wijzigingen en onderbrekingen.De gebruiker is ten aanzien van JAPAN EXPERIENCE en/of derden aansprakelijk voor enig materieel en/of immaterieel, rechtstreeks of middellijk nadeel van welke aard dan ook, veroorzaakt door de gebruiker en/of de door hem aangestelde personen naar aanleiding van het gebruik van de Website in strijd met de onderhavige voorwaarden. De gebruiker vrijwaart JAPAN EXPERIENCE en de moederonderneming, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, werknemers en partners ervan tegen enige vordering, klacht en/of verhaal van welke aard dan ook naar aanleiding van enige schending van deze bepalingen.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Enig geschil dat zich voordoet, met name met betrekking tot de toepassing, uitvoering, interpretatie en/of geldigheid van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website en/of de aangeboden diensten en dat niet in der minne wordt geschikt, is onderhevig aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn de enige met exclusieve rechtsbevoegdheid.

 

UGC Terms and Conditions

The following terms and conditions apply to our use of any words, pictures, images, data, information or any other ‘user-generated content’ (“Content”) that you upload, post or share using third-party websites or platforms including but not limited to Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, Snapchat, TikTok and Twitter (the “Third Party Platforms”) and which we use on our websites, in other marketing channels or in any Japan Experience owned social media platforms (“Japan Experience Media”).

Our Use of the Content

1. From time to time, we select Content in Third Party Platforms that we would like to use in Japan Experience Media.

2. The Content selected and used by us will be in accordance with these terms and conditions.

3. If we would like to use your Content in any IJapan Experience Media, we will contact you on the relevant Third Party Platform to ask for your consent to use your Content. We will ask you to reply if you agree to allow us to use your Content in Japan Experience Media. Once you have given your consent to us, you agree to be bound by these terms and conditions as well as the terms of use of any relevant Third Party Platform.

4. You must respond directly to us within the same chat, thread or by private message in order to release the agreed Content to us. If we do not receive your response, we will assume that you do not consent to our use of your Content and your Content will not be used by us in any Japan Experience Media.

5. By consenting to our use of your Content, you:


  • a. confirm that the Content is your original creation and not copied from third parties;

  • b. acknowledge that your Content may appear on Japan Experience Media; and 

  • c. grant Japan Experience and its affiliates a non-exclusive, worldwide, transferable, royalty-free, irrevocable, perpetual right and licence without compensation to use your Content as set out in these terms and conditions;

  • d. confirm that you have all the rights necessary to allow us to use your Content;

  • e. confirm that the creation and use of your Content in any Japan Experience Media complies with all applicable laws and regulations;

  • f. warrant that your Content does not infringe or otherwise violate the copyright, trademark, trade, privacy or other intellectual property or other rights of any third party and that your Content is free from viruses and other malware; and

  • g. waive any moral rights you may have in your Content, such as any right you may have to be named as the author of the Content or to protect the integrity of your Content.

6. You give us your permission for us to redesign, archive, reproduce, disseminate, display, publicly perform and/or replay and make publicly accessible, as well as to cut and edit, adapt and modify your Content or any part of it.

7. You accept that we may choose not to use your Content or to remove your Content from any Japan Experience Media at any time. You agree that you will not receive any payment or other remuneration if we use your Content in any Japan Experience Media.

8. If you remove any of the Content you released to us from the Third Party Platform it was originally posted on, then it will be removed from the Japan Experience Media only where your and our Third Party Platforms are linked, subject to reasonable delays for technical reasons. If your Content is used by us on Third Party Platforms which are not linked and as a result your Content is not automatically removed from the Japan Experience Media, and you would no longer like your Content to be posted on the relevant Japan Experience Media, then please contact Our Customer Service Contact Centre at contact@japan-experience.com to notify us of your request. Once notified, we will remove your Content within a reasonable timeframe.

9. To the extent it is permitted by law to do so, we accept no liability for any damage, injury or loss suffered due to our use of your Content.

10. We will only use personal information supplied by you for the purposes of posting your Content, unless you provide your consent for us to use your personal information for any other agreed purpose.